Οι υπηρεσίες μετάφρασης παρέχονται από μεταφραστές, οι οποίοι έχουν πανεπιστημιακά πτυχία και έχουν πολλά χρόνια εμπειρίας στον τομέα της μετάφρασης γενικών και εξειδικευμένων κειμένων στην Ελλάδα. Παρέχουμε in-house μεταφράσεις από και προς Ελληνικά, Αγγλικά και Γερμανικά και μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μεταφράσεις και σε άλλες γλώσσες, όπως π.χ. ιταλικά, ρωσικά και γαλλικά με εξειδικευμένους συναδέλφους στον εκάστοτε τομέα.Our translation services are provided by native speakers, holding university degrees, and have many years of experience in Greece in the field of translating general and specialised texts. We can provide in-house translations to and from Greek, English and German and we can arrange translations into other languages e.g. Italian, Russian and French by qualified colleagues in the field.


Translations for some of our clients include:

www.allvinegar.com      www.filistron.com       www.edodi.gr

Μεταφράσεις  |  Translation Services

KYKLOS DESIGN

ΚΕΝΤΡΙΚΗ        ΕΜΕΙΣ       ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Home About us Contact

© Copyright  Kyklos design

Corfu & Ionian

Information

KYKLOSDESIGN

publishing  | advertising | design

Εκδόσεις – Διαφημίσεις & Σχέδιο

Ionian Guide Map Design Translations Photography Services